Warunki sprzedaży

Pdf Pobierz Warunki sprzedaży w PDF

Pdf Pobierz Umowę sprzedaży w PDF

Pdf Pobierz Umowę sprzedaży w DOC

Ogólne zasady obrotu i sprzedaży produktów DrewVIP oraz warunki gwarancji i reklamacji producenta.

Firma DrewVIP udziela gwarancji i rękojmi na własne produkty, z zastrzeżeniem prawidłowej eksploatacji, zgodnej z przeznaczeniem, prawidłowo wykonanej podsypki i nawieszchni z elementów, zgodnej z instrukcją montażu. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu widocznej na fakturze / dokumencie rozliczeniowym. Gwarancja obowiązuje w przypadku pełnej i terminowej zapłaty i obejmuje tylko i wyłącznie zakupiony towar. Podstawą do zgłoszenia takiej reklamacji jest posiadanie i przedstawienie oryginalnej faktury. Firma DrewVIP zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym jak 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia dostarczonego do siedziby firmy lub drogą elektroniczną. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony. Zasady i termin wymiany produktu będą ustalone z klientem indywidualnie. Producent ma prawo odmówić zobowiązań reklamacyjnych w przypadku kiedy klient wiedział o wadach towaru w momencie zakupu i odbioru lub gdy wskazane wady nie wpływają na wartość użytkową wyrobów. W ramach gwarancji firma uznaje wady wynikające z winy producenta, w tym wady konstrukcyjne, wykonania czy złej jakości surowców.

Każdy produkt należy sprawdzić czy nie jest uszkodzony od razu po zakupie, przed rozpoczęciem montazu elementów. Po wbudowaniu elementów uznanie reklamacji nie będzie możliwe. W okresie objętym gwarancją producent nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne, które wynikają z wadliwego wykonania nawierzchni. Reklamacja nie uwzględnia wyroby uszkodzone w wyniku wydarzeń losowych takich jak klęski żywiołowe. Produkowane elementy betonowe są zgodne z obowiazujacymi polskimi i europejskimi normami: PN-EN 13198.


Nie podlegają reklamacji i są dopuszczalne:

  • Naloty wapienne (wykwity), które powstająna powierzchni betonu w wyniku skomplikowanych procesów fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania betonu. Wartość użytkowa produktów nie jest przez to pomniejszona, a jasne naloty wapienne znikają po maksymalnie
    trzech latach. Na rynku znajdują się środki, które pozwalają usunąć wykwity z produktów już ułożonych.
  • Szorstka powierzchnia licowa, która zwiększa przyczepność, zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu na mokrych i obłodzonych nawierzchniach.
    Różnice w odcieniach płytek, które nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają następujace czynniki: kolor cementu, kolor kruszyw, temperatura, warunki eksploatacji ułożonej płytki.
  • Wypływki, na górnej krawędzi wyrobów mogą występować tzw. wypływki, które wynikają z normalnej elskploatacji formy i wykruszają się one już podczas układania.
  • Pory (nieznaczne), niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji.
  • Reklamacji nie podlegają produkty wbudowane w nawierzchnię. Wobec czego, produkty należy sprawdzić przed montażem.

UWAGI
1. Prace budowlane prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.
2. Firma DrewVIP zaleca kosztystanie z usług profesjonalnych firm brukarskich posiadających odpowiednie doswiadczenie branżowe.
3. Używanie środków odladzających i powierzchniowo czynnych nalęży bezwzględnie skonsultować z producentem.
4. Nie dopuszcza się poruszanie po elementach DrewVIP ciężkich samochodów oraz sprzętu budowlanego.
5. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub nie zgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.