Charakterystyka produktów

Nasze produkty otrzymujemy metodą zalewania form płynną mieszanką betonową. W procesie technologicznym stosujemy kruszywa, żwiry i piaski mineralne, najwyższej klasy cementy 42.5R i 52.5N, superplastyfikatory, środki hydrofobowe, napowietrzacze, odpieniacze, a także zbrojenie rozproszone w postaci włókien cyrkonowych.
Produkty charakteryzują dużą stabilnością wymiarową. Przy długościach do 1000 mm odchyłka wymiarowa w każdej z płaszczyzn zamyka się wartością +- 4mm.
W przedziale 1000-1500 mm odchyłka w każdej z płaszczyzn wynosi +- 5 mm.
Nie dotyczy to produktów imitujących "stare drewno" gdzie wzorcami są stare, naturalne elementy drewniane, które w procesie selekcji były wybrane jako reprezentatywne dla całej partii i charakteryzują się zmiennością wymiarową, różnorodną fakturą drewna nie odbiegającą od natury wyeksponowanej przez warunki atmosferyczne i czas.

Na powieszchni betonów mogą się pojawić odcienie, przebarwienia, wykwity wapienne. Jest to naturalny proces dojrzewania betonu i zastosowania naturalnych składników mieszanki betonowej. Z czasem zanikają i nie stanowią podstaw do reklamacji. Wszystkie produkty mają bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe deklarowane klasą betonu C35/45. W praktyce są to parametry zdecydowanie wyższe i zawierają się w klasie betonów BWW. Nasiąkliwość produktów deklarujemy poniżej 5%, w praktyce jest to 2-3%. Wszystkie produkty są mrozoodporne i w wysokim stopniu odporne na ścieranie.
Większość konkurencyjnych producentów zaleca impregnację, jednak ze względu na złożoną fakturę licową naszych produktów gwarantujemy to już na etapie produkcyjnym. Jest to dodatkowe uszczelnienie, podniesienie estetyki produktów i ułatwia pielęgnację w podczas użytkowania.

Elementy powieszchni poziomych przeznaczone są wyłącznie do ruchu pieszego, praktyka wykazuje że mogą być użytkowane przy niezbyt intensywnym, lekkim ruchu kołowym (samochody osobowe na prywatnych posesjach itp). Jako producent nie zalecamy takich praktyk.